DỊCH VỤ

Thanh toán - Tiết kiệm

  .: Thanh toán
  .: Tiết kiệm
   

Tín dụng

  .: Cho vay
  .: Bảo lãnh
   

Thanh toán quốc tế

  .: Thanh toán nhập
  .: Thanh toán xuất
  .: Chiết khấu chứng từ
  .: Chuyển tiền điện
   

Thẻ

  .: ATM
  .: Credit Card
  .: Điểm đặt máy ATM
  .: Đơn vị chấp nhận thẻ
  .: Đăng ký mở thẻ
   

Dịch vụ khác

  .: Chuyển tiền
  .: Nhờ thu trơn
  .: Mua bán ngoại tệ
  .: E-Bank
   
 

BIỂU PHÍ

 

MẠNG LƯỚI PHÒNG GIAO DỊCH

   
   
   
 

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN

 

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN VIETCOMBANK HÀ NỘI

(Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm)

Đơn vị: triệu VNĐ

 

Mục

Năm 2004

Năm 2003

 

TÀI SẢN CÓ

   

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

   

Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước

   

Tiền gửi tại kho bạc

   

Tiền gửi tại Vietcombank H.O

   

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng

   

Dư nợ cho vay nền kinh tế

   

Các tài sản lưu động khác

   

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

   

TỔNG TÀI SẢN CÓ

   

TÀI SẢN NỢ, VỐN VÀ CÁC QUỸ

   

Tiền gửi của khách hàng

   

Tiền vay Ngân hàng Nhà nước

   

Tiền gửi của kho bạc

   

Tiền gửi của các tổ chức tín dụng

   

Tiền vay VCB H.O

   

 Vốn chủ sở hữu và vốn khác

   

Các quỹ

   

Lãi/Lỗ năm nay

   

TỔNG VỐN VÀ CÁC QUỸ

   

TỔNG TÀI SẢN NỢ, VỐN VÀ CÁC QUỸ

   

 

 

Tìm kiếm

VN ENG
 

Lãi suất tiền gửi USD

3 tháng

1.25%/năm

6 tháng

1.25%/năm

9 tháng

1.25%/năm

12 tháng

1.25%/năm

Không kỳ hạn

0.10%/năm

Lãi suất tiền gửi VND

3 tháng

6.80%/năm

6 tháng

7.00%/năm

9 tháng

7.00%/năm

12 tháng

7.50%/năm

Không kỳ hạn

1.20%/năm

Lãi suất tiền gửi

Lãi suất cho vay

Bảng tỷ giá

Tên NT Giá mua Giá bán

AUD

18 918.20

19 310.92

CAD

18 874.56

19 324.74

CHF

23 639.04

24 146.44

DKK

0.00

3 960.50

EUR

29 007.50

29 371.42

GBP

34 882.33

35 459.14

HKD

2 676.60

2 741.54

JPY

196.49

206.18

NOK

0.00

3 569.09

SEK

0.00

3 328.46

SGD

16 419.65

16 848.64

THB

635.77

672.57

USD

21 060.00

21 125.00

USD

21 050.00

0.00

Biểu đồ tỷ giá

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

 

 
 

© Bản quyền thuộc vể Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nội